วันเสาร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2551

บทที่ 12 ความปลอดภัยของข้อมูล

บทที่ 12 ความปลอดภัยของข้อมูล
ในยุคที่การเชื่อมต่อเกิดขึ้นทั่วโลกอย่างอินเตอร์เน็ต ข้อมูลในคอมพิวเตอร์ก็ยิ่งเสี่ยงต่อการถูกลักลอบนำไปใช้โดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตมากขึ้น จนถึงกับมีคำกล่าวว่า "หากคอมพิวเตอร์ของเราเชื่อมต่อเข้ากับอินเตอร์เน็ต ข้อมูลในนั้นก็จะถูกผู้อื่นลักลอบนำไปใช้อย่างแน่นอน ถ้าข้อมูลนั้นสำคัญและมีค่ามากพอ" ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาของความไม่ปลอดภัยของข้อมูลที่เก็บในคอมพิวเตอร์ที่เราควรเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้นจุดประสงค์ของระบบรักษาความปลอดภัย1. เพื่อรักษาความลับของข้อมูล(Confidentiality)2. เพื่อป้องกันการปลอมแปลงข้อมูล(Integrity)3. เพื่อทำให้ระบบนั้นสามารถที่จะทำงานได้ตามปกติและเต็มประสิทธิภาพ (Availability)มาตรฐานสมุดสีส้ม (The Orange Books) หรือ (DOD 5200.28) เป็นมาตรฐานที่นิยมใช้เป็นที่อ้างอิงถึงกันอย่างกว้างขวาง ซึ่งเป็นมาตรฐานทางด้านความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ที่ออกโดย รัฐบาลสหรัฐฯ ในปี ค.ศ.1985 มาตรฐานเรียงลำดับความปลอดภัยต่ำสุดไปถึงสูงสุด โดยแยกเป็นระดับ D,C,B และ A เป็นมาตรฐานที่ใช้สำหรับประเมินผลตั้งแต่เครื่องคอมพิวเตอร์เมนเฟรม คอมพิวเตอร์ขนาดกลางไปจนถึงคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล รวมทั้งซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ ซอฟต์แวร์คลังข้อมูล และระบบเครือข่ายด้วยระดับความปลอดภัยของข้อมูลคอมพิวเตอร์- ระดับ D1 ความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ในระดับ d1 เป็นระบบที่มีระดับความปลอดภัยต่ำสุด หรือ "Minimal protection" คือไม่มีระบบความปลอดภัยเลย โดยตัวเครื่องในส่วนของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ จะไม่มีป้องกันใดๆ ทั้งสิ้น- ระดับ C ความปลอดภัยในระดับ C จะแบ่งย่อยออกเป็น 2 ระดับ คือ C1 และ C2 ดังนี้ ระดับ C1 จะมีความปลอดภัยน้อยกว่าระดับ C2 กล่าวคือ C1 หมายถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่มีความปลอดภัยเบื้องต้นรวมอยู่ในระบบปฏิบัติการ เรียกว่า "Discretionary Security Protection" ซึ่งสามารถแยกแยะผู้ใช้แต่ละคนออกจากกันได้โดยระบุชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านก่อนเข้าใช้งานคอมพิวเตอร์ ระดับ C2 ความปลอดภัยระดับ C2 จะเหมือนกับระดับ C1 ที่ได้ปรับปรุงความปลอดภัยเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อย คือมีการควบคุมการใช้งานของผู้ใช้มากขึ้นโดยการอ่านข้อมูล การแก้ไขข้อมูลในแต่ละไฟล์หรือแต่ละไดเรคทอรีนั้น จะถูกควคุมด้วยสิทธิการใช้งาน และอำนาจของผู้ใช้แต่ละคน ไม่ได้ถูกควบคุมโดยสิทธิการใช้งานเพียงอย่างเดียว- ระดับ B ความปลอดภัยระดับ B จะแบ่งย่อยออกเป็น 3 ระดับย่อย เรียงจากระดับความปลอดภัยตำไปถึงความปลอดภัยสูงกว่าตามลำดับ ดังจะกล่าวในรายละเอียดต่อไปนี้ระดับ B1 คือระบบคอมพิวเตอร์ที่มีความปลอดภัยผ่านมาตรฐานระดับ C2 และได้เพิ่มส่วนที่เรียกว่า Label ขึ้นมาเพื่อควบคุมการเรียกใช้งานโดยความปลอดภัยระดับ B1 นี้มีชื่อเรียกว่า Labeled Security Protection ระดับ B2 ความปลอดภัยในระดับ B2 จะเทียบเท่ากับระดับ B1 แต่จะมีส่วนควบคุมเพิ่มขึ้นคือ กำหนดให้ทุกข้อมูลและอุปกรณ์ในระบบคอมพิวเตอร์นี้ต้องมี Label กำกับการใช้งานระดับ B3 ความปลอดภัยระดับ B3 จะมีส่วนที่เพิ่มจากระดับ B2 คือภาพรวมของระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ จะถูกออกแบบมาเป็นพิเศษ มีการป้องกันการเจาะระบบและป้องกันการถูกลักลอบนำข้อมูลไปใช้โดยเฉพาะ ระบบความปลอดภัยระดับนี้มีชื่อเรียกว่า Security Domians- ระดับ A ความปลอดภัยระดับ A ถือว่าเป็นระบบที่มีความปลอดภัยสูงที่สุดของ Orange Book ซึ่งคุณสมบัติของระบบคอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบเครือข่ายจะเหมือนกับความปลอดภัยในระดับ B3 ทุกประการ ซึ่งในแต่ละระดับจะมีคุณสมบัติและรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ระดับความปลอดภัยคำจำกัดความลักษณะโดยสรุป D ไม่มีความปลอดภัยของข้อมูลในระบบทุกคนสามารถเรียกใช้ข้อมูลอย่างไม่จำกัด และไม่มีการตรวจสอบว่าใครเป็นผู้ใช้งาน C1 มีร ะบบป้องกันไฟล์และไดเร็คทอรีผู้ใช้แต่ละคนจะถูกตรวจสอบและมีสิทธิการใช้งานในแต่ละไฟล์/ไดเร็คทอรี C2 มีระบบป้องกันไฟล์และไดเร็คทอรีพร้อมกับบันทึกการใช้งานของผู้ใช้แต่ละคนผู้ใช้แต่ละคนจะถูกกำหนดสิทธิและอำนาจในการใช้งานไฟล์/ไดเร็คทอรี ผู้ดูแลระบบจะถูกแยกออกจากผู้ใช้ปกติอย่างเด็ดขาดและถูกตรวจสอบได้เช่นกัน B1 มีการควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆในระบบแยกกันข้อมูลและอุปกรณ์ต่างๆจะมี Label ควบคุมการใช้งานกำกับผู้ใช้ต้องมีอำนาจและสิทธิการใช้งานที่มากกว่าหรือเท่ากันจึงจะสามารถเข้าไปใช้งานอุปกรณ์นั้นได้ B2 มีการควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆในระบบทุกชิ้นมี Label ควบคุมการใช้งานกำกับข้อมูลและอุปกรณ์ทุกชิ้นในระบบ รวมถึงระบบเครือข่ายที่ใช้รับส่งข้อมูลและสายส่งต้องมีความปลอดภัยด้วย B3 ระบบรักษาความปลอดภัยถูกกำหนดในทุกส่วนตั้งแต่ตอนออกแบบจนถึงใช้งานมี Label ควบคุมการใช้งานกำกับข้อมูลและอุปกรณ์ทุกชิ้นพร้อมกับป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบระบบไปจนถึงการใช้งานและการกู้ระบบAเหมือน B3 คุณสมบัติเหมือน B3 แต่เพิ่มการตรวจสอบและควบคุมให้ทุกขั้นตอนเป็นตามที่ระบุในมาตรฐานมาตรฐานการเข้ารหัสข้อมูล (Data Encryption)การเข้ารหัสแบบสมมาตร(Symmetric Encryption) เป็นการเข้ารหัสข้อมูลแบบพื้นฐาน โดยนำข้อมูลตัวอักษรและรหัสลับที่กำหนดขึ้นมาเข้ารหัสทางคณิตศาสตร์ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นข้อมูลที่เข้ารหัสแล้ว ซึ่งสามารถทำให้อยู่ในรูปของฟังก์ชั่นทางคณิตศาสตร์ได้ดังนี้ข้อมูลที่เข้ารหัสแล้ว=ฟังก์ชั่นการเข้ารหัส(ข้อมูลดิบ, รหัสลับ)ข้อดีของ Symmetric Encryption- สามารถทำการเข้ารหัสและถอดรหัสได้อย่างรวดเร็วข้อเสียของ Symmetric Encryption- การเก็บรักษารหัสลับที่ใช้สำหรับเข้ารหัสและถอดรหัสนั้นทำได้ยาก โดยเฉพาะในระบบใหญ่ๆ ที่มีผู้ใช้เป็นจำนวนมาก หากมีใครรู้รหัสลับที่ใช้ ก็จะสามารถถอดรหัสมาอ่านข้อความและแก้ไขข้อความได้โดยไม่มีใครรู้Data Encryption Standard(DES) การเข้ารหัสของ DES เป็นการเข้ารหัสที่มีความปลอดภัยสูง ยากแก่การเดาถอดรหัสหากมีผู้ต้องการถอดรหัสก็จะต้องเดารหัสหลายหมื่นล้านล้านรหัสกว่าจะพบรหัสที่ถูกต้อง International Data Encryption Algorithm(IDEA)ข้อดีของ IDEA คือ (1) มีความเร็วในการทำงานมากกว่า DES ซึ่งเมื่อใช้ซอฟต์แวร์ในการเข้ารหัสและถอดรหัสข้อมูล DES จะทำงานได้ช้ากว่า IDEA (2) การเข้ารหัสของ IDEA มีการทำงานได้สูงกว่า RSA ถึง 4,000 เท่าในจำนวนบิตของรหัสลับที่เท่ากันRC2 และ RC4RC2 และRC4 เป็นมาตรฐานการเข้ารหัสข้อมูลประเภท Symmetric Encryption ที่คิดค้นโดย Ron Rivest เพื่อใช้เป็นทางเลี่ยงของ DES ในการส่งออกไปจำหน่ายนอกประเทศสหรัฐฯ โดยคำว่า RC ย่อมาจาก "Rivest Cipher" โดย RC2 ได้ถูกออกแบบมาให้ใช้แทน DES เพื่อส่งออกไปจำหน่ายนอกสหรัฐอเมริกา ซึ่งสามารถทำงานได้เร็วกว่า DES ถึงสามเท่าเมื่อใช้ซอฟต์แวร์เป็นตัวเข้ารหัส Asymmetric Encryption
การเข้ารหัสแบบไม่สมมาตร (Asymmetric Encryption) กลไกการเข้าและถอดรหัสแบบคีย์สารธารณะ (Public key)ระบบการเข้าและถอดรหัสแบบคีย์สาธารณะนี้จะใช้แนวคิดของการมีคีย์เป็นคู่ๆ ที่สามารถเข้าและถอดรหัสของกันและกันเท่านั้นได้ คีย์แรกจะทราบหรือมีอยู่ที่เฉพาะเจ้าของคีย์นั้นเอง ซึ่งเรียกว่า “คีย์ส่วนตัว (Private key)” และจะมีคู่ของคีย์ดังกล่าวที่จะส่งให้ผู้อื่นได้ ซึ่งเรียกว่า “คีย์สาธารณะ (Public key)” โดยคีย์สาธารณะนี้จะถูกแจกจ่ายให้ผู้อื่นที่ต้องการส่งข้อความถึง RSARSA เป็นมาตรฐานการเข้ารหัสข้อมูลในอินเตอร์เน็ต การเข้ารหัสแบบ RSA นั้น ถือได้ว่าเป็นการเข้ารหัสแบบพับลิกคีย์ที่นิยมใช้มากที่สุด โดยมีความสามารถในการทำงานมากกว่า เพราะสามารถทำงานได้ทั้งเข้ารหัสถอดรหัส ใช้ทำ "ลายเซ็นดิจิตอล" และใช้ในการแลกเปลี่ยนคีย์ก็ได้
Digital Signature Standard (DSS) เป็นมาตรฐานการสร้างรหัสเพื่อยืนยันตัวผู้ส่งข้อมูลซึ่งกำหนดขึ้นโดยรัฐบาลสหรัฐฯ เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการยืนยันการรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิคส์ โดยเริ่มใช้งานในปี ค.ศ. 1994 มีความยาวของรหัส 512 หรือ 1,024 บิต มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้รับสามารถแน่ใจได้ว่าข้อมูลที่ได้รับนั้นถูกส่งมาจากใคร โดยผู้อื่นไม่สามารถปลอมแปลงได้เท่านั้น ไม่ใช่มีไว้สำหรับการเข้ารหัสข้อมูลป้องกันผู้อื่นนำไปใช้แต่อย่างใด ซึ่ง DSS จะถูกนำมาใช้แทน RSA ในการสร้าง Digital Signature
Authenticode เป็นเทคนิคการตรวจสอบรหัสในโปรแกรม ซึ่ง Microsoft ได้ประยุกต์เอาการเข้ารหัสข้อมูลประเภท Asymmetric Encryption มาใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของโปรแกรมต่างๆ ว่าข้อมูลในโปรแกรมหรือรหัสในซอฟต์แวร์นั้น ถูกแก้ไขจากผู้อื่นหรือไม่ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่เรา Download มาจาก Internet และเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นแก้ไขรหัสในซอฟต์แวร์หรือแอบใส่ไวรัสเข้าไปในซอฟต์แวร์เหล่านั้นได้Secure Electronic Transaction (SET) ระบบ SET ถูกออกแบบมาเพื่อใช้กับลักษณะของกิจกรรมการทำ E-Commerce โดยระบบนี้จะสามารถรักษาความลับของข้อมูลข่าวสารที่ถูกส่งผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี และยังสามารถรับประกันความถูกต้องโดยไม่มีการปลอมแปลงของข้อมูลที่เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินได้เป็นอย่างดี ระบบ SET สามารถบ่งบอกได้ชัดว่าใครเป็นผู้ซื้อและผู้ค้าได้อย่างถูกต้องโดยไม่มีการปลอมแปลงข้อดีขอระบบ SET- ใช้วิธีการเข้ารหัสลับที่ดีกว่าจึงให้ความปลอดภัยที่สูงกว่า- ร้านค้าสามารถพิสูจน์ทราบลูกค้าได้ทันทีว่าเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตใน- ระบบหรือไม่ และเป็นผู้ที่มีเครดิตเพียงพอในการซื้อหรือไม่- สามารถปกปิดความลับ หรือข้อมูลการทำธุรกิจของลูกค้าจากร้านค้า- และจากธนาคารผู้ออกบัตรได้
ข้อเสียขอระบบ SET- ระบบ SET ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาและใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้ว- ยังไม่มีการทดสอบ และทดลองใช้อย่างเพียงพอ- ยังไม่มีการนำไปใช้เชิงธุรกิจในวงกว้างมากนักSecure Socket Layer (SSL)เป็นมาตรฐานการรับส่งข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตให้มีความปลอดภัย โดยใช้การเข้ารหัสคล้ายๆ SET แต่ SSL นี้คิดค้นโดยบริษัท Netscape และต่อมาได้รับการสนับสนุนจากบริษัท Microsoft ซึ่งหลักการทำงานจะคล้ายๆ กับ SET คือ ก่อนการรับส่งข้อมูลจะเริ่มขึ้น ทั้งคอมพิวเตอร์ตัวรับและตัวส่งจะตกลงแลกเปลี่ยนรหัสลับ และวิธีการเข้ารหัสข้อมูลกัน โดยการเข้ารหัสลับของ SSL จะใช้การเข้ารหัสตามมาตรฐาน RSA ที่ใช้ Public Key และ Private key ในการเข้ารหัสข้อดีของระบบ SSL- มีการลงทุนน้อย หรือแทบไม่มีเลย เนื่องจากปัจจุบันเป็นระบบที่ใช้ในวงกว้าง- สามารถควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนต่าง ๆ ภายในระบบของผู้ใช้ได้หลังจากที่ผู้ใช้ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในระบบ- สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ระหว่างสองจุด (Share Information)- มีระบบในการป้องกัน และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ข้อเสีย ของระบบ SSL- ใช้วิธีการเข้ารหัสที่ล้าสมัย และใช้กุญแจเข้ารหัสที่มีขนาดเล็ก ดังนั้นความปลอดภัยอาจไม่เพียงพอ- ทำการสื่อสารอย่างปลอดภัยได้เพียงสองจุดในแต่ละครั้ง แต่ในระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้บัตรเป็นสื่อนั้น ต้องใช้มากกว่าสองจุดในเวลาเดียวกัน- มีความเสี่ยงสูงเนื่องจากไม่มีการรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างทุกฝ่ายที่ทำการซื้อขายในขณะนั้น ดังนั้นจึงอาจมีการปลอมแปลงเข้ามาในระบบได้- มีความเสี่ยงในการรั่วไหลของข้อมูลที่สำคัญของลูกค้า เช่น หมายเลขบัตรเครดิต เนื่องจากร้านค้าสามารถเห็นข้อมูลเหล่านี้ได้Private Communication Technology (PCT) เป็นการเข้ารหัสข้อมูลเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการติดต่อผ่าน Internet อีกมาตรฐานหนึ่งเช่นเดียวกันกับ SET และ SSL โดยคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่เป็น Server จะถูกตรวจสอบก่อนทำการรับส่งข้อมูลทุกครั้ง ส่วนเครื่องที่เป็นเครื่องผู้ใช้หรือ Client อาจเลือกว่าจะตรวจสอบหรือไม่ก็ได้

ไม่มีความคิดเห็น: